Význam

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, nedílná součást Vltavské vodní cesty


Vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) je dle zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, dle § 3 odst. (4) písm. b) bodu 1 zařazen mezi dopravně významné, využívané vodní cesty pro plavidla o nosnosti do 300 tun. Stát je ze zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, odpovědný za rozvoj, modernizaci a zajištění splavnosti dopravně významných vodních cest.

Propojení uceleného úseku hornovltavské vodní cesty mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou a s tím související příspěvek pro obnovení průběžné vltavské plavby umožní turistické a rekreační využití v kvalitativně novém segmentu služeb. To ostatně potvrzuje i ekonomický rozbor.

V návaznosti na rozvoj Hornovltavské vodní cesty a „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou“ dojde ke splavnění Vltavy z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou v délce 33 km a vzniku souvislé vodní cesty z Českých Budějovic do Orlické přehrady v délce 93 km . Návazně je řešeno dobudování lodních zdvihadel Orlík a Slapy a vytvoření kontinuální vodní cesty napojené na evropskou síť vodních cest. Jedním z hlavních podmiňujících faktorů dalšího rozvoje cestovního ruchu na této vodní cestě je vedle základní infrastruktury vodní cesty také zřízení veřejných přístavů a přístavišť, která zajišťují vzájemnou interakci mezi vlastní vodní cestou a přilehlým okolím. Do těchto míst se tudíž soustřeďuje cestovní ruch přímo spojený s vodní cestou. Na nově budované vodní cestě se buduje síť přístavišť (koncové přístaviště Lannova loděnice, přístaviště České Vrbné) a přístavů (ochranný přístav České Vrbné). Aktivita podnikatelů v regionu poskytovat turistům zboží a služby navazující na vodní dopravu se právě soustředí zejména do těchto míst. V oblasti města Hluboká nad Vltavou se v současnosti žádný přístav nenachází a umístění sportovního přístavu v lokalitě nadjezí Hluboké nad Vltavou povede k doplnění sítě veřejných přístavů, které jsou nedílnou součástí nově budované vodní cesty. V dané oblasti zároveň chybí servisní zázemí pro rekreační plavidla v podobě možnosti napojení na vodovod a elektrickou energii. Pro další servisní služby bude možné využít přístav České Vrbné. Dalším důvodem předkládaného investičního záměru je vybudování krátkodobého stání osobní vodní dopravy v oblasti Hluboké nad Vltavou. Přístav Hluboká nad Vltavou se díky svému umístění v neopakovatelné atmosféře bývalého řečiště a výhledu na hlubocký zámek stane dalším významným pilířem turistického ruchu nejen města a celého regionu, ale může se stát jedním z nejnavštěvovanějším cílem turistické plavby na vltavské vodní cestě i v celé České republice. Přístav Hluboká nad Vltavou přiláká další zástupy turistů do nového přístavu, kteří dnes nemohou ocenit to, co jim umožní vodní doprava, a to pohled z vodní hladiny. Přístav bude pokrývat různé typy plaveb, které se budou na hornovltavské vodní cestě odehrávat, neboť zajistí na jedné straně krátkodobé (putující) i dlouhodobé (domovské) stání malých plavidel až po segment osobních lodí, linkové plavby a kabinových lodí. Přístav umožní standardní napojení stojících plavidel na rozvod elektrické energie, vodu a zajistí možnost spouštění lodí na vodní hladinu. Jiné služby s ohledem na čistě rekreační charakter území poskytovány nebudou.